Villkor

Bit Index AI Pty Ltd ("Företaget", "oss", "vår" eller "vi") tillhandahåller genom sin programvara och webbplats ("Webbplatsen") vissa marknadsförings-, annonserings-, marknadsförings- och relaterade tjänster ("Tjänsten"; Tjänstens användare kallas "Användare", "du" eller "din"). Dessa användarvillkor (nedan kallade "villkoren") reglerar användarnas tillgång till och användning av webbplatsen och tjänsterna. Användarna måste godkänna dessa villkor innan de använder webbplatsen.

Läs dessa villkor noggrant. Dessa villkor reglerar din tillgång till och användning av webbplatsen och tjänsterna. Genom att gå in på, registrera dig för att använda, ladda ner, dela eller på annat sätt använda webbplatsen eller använda programvaruskripten som tillhandahålls av oss för att göra webbplatsen tillgänglig eller användbar, ger du ditt samtycke till både dessa villkor och vår sekretesspolicy, som kan ändras eller på annat sätt ändras från tid till annan enligt vårt eget gottfinnande. Din fortsatta användning av webbplatsen kommer att betraktas som ett godkännande av sådana ändrade eller uppdaterade villkor. Om du inte godkänner något av dessa villkor, klicka inte på "GODKÄNNA" och använd inte webbplatsen.

1. Användning av webbplatsen och tjänsterna
Med förbehåll för de villkor som anges här får du komma åt och använda webbplatsen i syfte att använda tjänsterna på icke-exklusiv basis. Du bekräftar att företaget kan, efter eget gottfinnande och när som helst, ändra, uppdatera eller på annat sätt förändra webbplatsen eller tjänsterna, inklusive att upphöra med att tillhandahålla delar av eller hela webbplatsen och/eller tjänsterna eller ändra eller ta bort innehåll som är tillgängligt via webbplatsen eller tjänsterna, utan föregående meddelande.

Användning av webbplatsen och tjänsterna är ogiltig där det är förbjudet. Genom att använda webbplatsen och tjänsterna försäkrar och garanterar du att: (a) all information som du skickar in (i förekommande fall) är sann och korrekt; (b) du kommer att bibehålla riktigheten i sådan information; (c) du är minst myndig i din jurisdiktion; (d) din användning av webbplatsen eller tjänsterna inte bryter mot eller främjar brott mot någon tillämplig lag eller förordning eller någon rättslig eller avtalsmässig förpliktelse som du kan ha gentemot en tredje part, och att du har och alltid kommer att följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar i samband med din användning av tjänsterna och webbplatsen, alla tjänster som arrangeras via tjänsterna och webbplatsen, inklusive men inte begränsat till sådana tjänster som på något sätt är kopplade till produkterna eller tredje parter, enligt definitionen av dessa termer här.

Underavsnitten a-d skall tillsammans kallas "Användarförbindelser och garantier".

Genom att använda Tjänsterna eller Webbplatsen förstår du och samtycker till att företaget efter eget gottfinnande kan, men inte är skyldigt att, kontrollera att någon eller några av Användarförbindelserna och Garantierna uppfylls av en Användare och du samtycker vidare till att företaget inte är ansvarigt för att säkerställa att Användarförbindelserna och Garantierna uppfylls eller för att inte avbryta, avsluta eller förhindra att Tjänsterna eller Webbplatsen används av Användare som inte uppfyller Användarförbindelserna och Garantierna. Du förstår att du är ensam ansvarig för att göra dina egna utvärderingar, beslut och bedömningar om huruvida du ska samarbeta med någon tredje part eller på annat sätt interagera med någon tredje part på något sätt. Om du får kännedom om något brott mot användarnas åtaganden och garantier uppmanas du att rapportera det till företaget.

Företaget förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla dig några tjänster, med eller utan meddelande, efter eget gottfinnande, oavsett om det får kännedom om att du eller någon annan användare bryter mot användarnas åtaganden och garantier (antingen genom rapporter från andra användare eller på något annat sätt) eller av någon annan anledning. Utan att göra avsteg från det ovanstående avsäger sig företaget uttryckligen, och du befriar uttryckligen företaget från, allt ansvar för eventuella kontroverser, anspråk, stämningar, skador, förluster, skador och/eller skadestånd som härrör från och/eller på något sätt är relaterade till: (i) felaktighet, otidsenlighet eller ofullständighet i en användares eller tredje parts framställningar, och (ii) felaktiga påståenden och/eller felaktiga framställningar som gjorts, antingen i samband med eller av någon av tredje parter eller andra användare, produkter eller på annat sätt. Genom att använda webbplatsen och tjänsterna förstår och godkänner du att tjänsterna endast erbjuder en plattform som är avsedd att hjälpa användarna att nå, köpa och/eller använda olika produkter och tjänster som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer och/eller tjänsteleverantörer, genom annonser eller kampanjer som vi driver (respektive "produkter" och "tredje parter").

Du förstår och godkänner att företaget: (a) inte anställer, rekommenderar eller stöder någon tredje part eller produkt, eller någon närstående part till dessa, och har ingen kontroll över tredje parts handlingar eller underlåtenhet, deras verksamhet, produkter eller tjänster; (b) inte gör några utfästelser eller garantier om tredje parter och produkter, inklusive deras kvalitet, prissättning, kompatibilitet, tillgänglighet eller andra funktioner, eller om dina interaktioner eller affärer med tredje parter; (c) ger inga utfästelser eller garantier om äganderätt eller andra rättigheter eller funktioner eller regulatoriska aspekter som rör produkterna, inklusive eventuella nödvändiga tillstånd, godkännanden eller licenser för uppladdning, delning eller annat tillgängliggörande och för användning, försäljning och köp av sådana produkter; och (d) är inte ansvarig för användares eller andra tredje parters prestationer eller beteende på något sätt som använder eller har använt tjänsterna, och/eller på eller utanför webbplatsen. Företaget är inte skyldigt att granska eller på annat sätt verifiera information om tredje parter och/eller användare, produkter eller andra funktioner som rör webbplatsen eller tjänsterna, och därför bör du vara försiktig och utföra dina egna undersökningar och kontroller innan du tar kontakt med någon via tjänsterna eller webbplatsen eller på annat sätt interagerar med någon.

Företaget avsäger sig uttryckligen, och du befriar uttryckligen företaget från, allt ansvar för eventuella kontroverser, anspråk, stämningar, skador, förluster, skador och/eller skadestånd som uppstår från och/eller på något sätt är relaterade till tredje parter, produkter, tjänster och webbplats eller ditt samspel eller dina kontakter med tredje parter, inklusive, men inte begränsat till, handlingar och/eller försummelser av tredje parter som på något sätt använder eller är kopplade till tjänsterna eller webbplatsen på något sätt. Genom att använda tjänsterna eller webbplatsen bekräftar du att du är ensam ansvarig för sådan användning och för de anslutningar, interaktioner, köp eller andra åtgärder som du gör och att all användning av tjänsterna eller webbplatsen sker på egen risk. För att undanröja alla tvivel säljer, licensierar eller på annat sätt gör företaget inte några produkter eller tjänster (förutom tjänsterna) tillgängliga för dig och har inget ansvar för produkter eller tjänster som du har köpt från en tredje part, inklusive, utan begränsningar, med avseende på support och underhåll, brister, fel, fel, misslyckanden, skador eller kostnader av något slag.

2. Begränsningar
Utan att avvika från bestämmelserna i avsnitt 1 får du inte, och får inte tillåta någon tredje part, att: (a) göra reverse engineering eller försöka hitta den underliggande koden för webbplatsen eller tjänsterna, (b) använda webbplatsen eller tjänsterna i strid med tillämplig lag eller reglering, inklusive men inte begränsat till att lägga upp, publicera, dela eller på annat sätt överföra olagligt eller stötande material, (c) kopiera, modifiera eller skapa avledda verk av webbplatsen, tjänsterna eller innehållet i någon av webbplatserna eller tjänsterna, (d) försöka inaktivera eller kringgå någon säkerhets- eller åtkomstkontrollmekanism för webbplatsen eller tjänsterna; (e) utforma eller hjälpa till att utforma fusk, exploateringar, automatiseringsprogram, robotar, hacks, modus eller annan otillåten programvara från tredje part för att ändra eller störa webbplatsen eller tjänsterna; (f) använda webbplatsen eller tjänsterna eller samarbeta med andra användare i något syfte som strider mot tillämplig lag eller reglering; (g) försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen eller tjänsterna, andra användarkonton, enligt definitionen nedan, eller annan enhet, datorsystem, telefonsystem eller nätverk som är anslutna till webbplatsen eller tjänsterna; och (h) samla in eller på annat sätt samla in information om användarna utan deras samtycke.

Om du lägger upp, publicerar, delar eller på annat sätt överför innehåll via webbplatsen och/eller med hjälp av tjänsterna, försäkrar och garanterar du att innehållet ger en korrekt och fullständig bild av de produkter eller tjänster som beskrivs i det, att det följer dessa villkor och att det inte: (a) kränker tredje parts immateriella, moraliska eller publicitetsrättigheter, (b) innehåller något ärekränkande, förtalande, obscent, sexuellt suggestivt eller på annat sätt stötande innehåll (inklusive material som främjar eller förhärligar hat, våld eller bigotteri), (c) innehåller maskar, virus eller annan skadlig programvara, (d) bryter mot tillämplig lag eller förordning, inklusive lagar eller bestämmelser om reklam eller marknadsföring, och (e) vidtar åtgärder som innebär en orimligt stor eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur.

Genom att lägga upp, ladda upp, publicera, dela eller på annat sätt överföra innehåll med hjälp av webbplatsen eller tjänsterna ger du härmed oåterkalleligt företaget och dess dotterbolag och/eller underlicenser en världsomspännande, icke-exklusiv, evig, royaltyfri licens att publicera, dela, visa och på annat sätt överföra sådant innehåll i någon rimlig form som företaget bestämmer. Företaget förbehåller sig rätten att ta bort, stänga av tillgången till eller permanent radera innehåll enligt eget gottfinnande utan föregående meddelande, inklusive men inte begränsat till innehåll som bryter mot de garantier som anges ovan eller mot företagets affärsintressen, och du har ingen rätt eller krav med avseende på sådana beslut och åtgärder.

Företaget är inte, och ska inte vara ansvarigt för innehåll som tillhandahålls, publiceras, laddas upp, delas eller på annat sätt görs tillgängligt av användare, produkter eller tjänster som är relaterade till sådant innehåll som tillhandahålls, publiceras, laddas upp, delas eller på annat sätt görs tillgängligt av användare. Varje användare som använder webbplatsen eller tjänsterna åtar sig härmed att ta fullt ansvar för detta, och företaget ska inte ha något ansvar med avseende på ovanstående.

3. Material för marknadsföring och nyhetsbrev
Utöver bestämmelserna i avsnitt 3 ovan ger Användaren sitt uttryckliga samtycke till att företaget förser Användaren med reklammaterial och nyhetsbrev ("reklammaterial och nyhetsbrev") på alla tillgängliga sätt, inklusive via e-post, text- och sms-meddelanden, fax, post, automatiserade uppringningstjänster eller på annat sätt, allt i enlighet med företagets eget gottfinnande från tid till annan, och att ta emot sådant reklammaterial och nyhetsbrev.

Användaren är också medveten om att reklammaterialet och nyhetsbreven kan innehålla reklam från tredje part, och han samtycker uttryckligen till att ta emot sådan reklam som en del av reklammaterialet och nyhetsbreven. Användaren kan när som helst kontakta företaget genom att skicka en begäran via e-post och meddela företaget att han inte längre vill ta emot reklammaterial och nyhetsbrev.

4. Immateriella rättigheter
Företaget är ägare till alla världsomspännande rättigheter, titlar och intressen i: (a) webbplatsen och tjänsterna, förbättringar, derivat, felrättningar eller förbättringar av webbplatsen och tjänsterna; och (b) företagets handelsnamn, varumärken och logotyper, och ska alltid vara företagets exklusiva egendom. Alla hänvisningar i dessa villkor eller i andra meddelanden till försäljning, återförsäljning eller köp av ovanstående ska endast avse rätten att använda webbplatsen och tjänsterna i enlighet med dessa villkor. Användarna är ensamma ansvariga för allt innehåll, inklusive immateriella rättigheter, som tillhandahålls, delas eller på annat sätt görs tillgängligt av användarna med hjälp av webbplatsen och/eller tjänsterna, och företaget gör inga utfästelser med avseende på sådant innehåll. Företaget är inte ansvarigt för eventuella förluster eller skador som uppstår på grund av sådant innehåll, och användarna samtycker till att hålla företaget skadelöst för eventuella skador eller förluster som uppstår på grund av ovanstående.

5. Integritet
Du förbinder dig att inte spara, samla in eller på annat sätt behålla eller använda innehåll som tillhandahålls av tjänsterna och webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. Du bekräftar vidare att företaget förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande spara, samla in eller på annat sätt behålla och använda allt innehåll och all offentlig information, inklusive information som kan identifiera dig personligen eller någon annan användare eller tredje part eller beskriva dina personliga intressen. Företaget förbehåller sig rätten att använda sådant innehåll och sådan offentlig information på alla sätt som är tillåtna enligt tillämplig lag i enlighet med företagets sekretesspolicy. Utan att avvika från bestämmelserna i avsnitt 1 ovan granskar, testar, bekräftar, godkänner eller på annat sätt verifierar företaget inte sådant innehåll eller sådan offentlig information. Varje användare som lägger upp, laddar upp, delar eller på annat sätt gör sådant innehåll eller offentlig information tillgänglig ska bära det fulla ansvaret för innehållet eller den offentliga informationen, inklusive all information från tredje part och alla nödvändiga samtycken. Företaget är inte ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår genom att inte följa ovanstående, och du samtycker till att ersätta och hålla företaget skadelöst för eventuella skador eller förluster som uppstår på grund av ovanstående. TROTS OVANSTÅENDE FÖRSTÅR OCH ERKÄNNER DU ATT FÖRETAGET INTE ÄR EN INNEHÅLLSLAGRINGSTJÄNST. FÖRETAGET HAR INGET ANSVAR FÖR FÖRLORAT ELLER RADERAT INNEHÅLL ELLER OFFENTLIG INFORMATION. Du bör vara medveten om att allt innehåll som publiceras, laddas upp, delas eller på annat sätt görs tillgängligt kan läsas, samlas in och användas av andra användare och kan användas för att skicka oönskat innehåll.

6. Länkar
Webbplatsen eller tjänsterna kan innehålla länkar eller annat innehåll relaterat till webbplatser, annonsörer, utgivare eller produkter som erbjuds av tredje part. Företaget har ingen kontroll över och gör inga utfästelser med avseende på samma sak eller information som tillhandahålls eller överförs via samma sak, eller som på annat sätt tillhandahålls av en sådan tredje part. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT ANVÄNDNINGEN AV SÅDANA LÄNKAR ELLER ANNAT INNEHÅLL SKER PÅ EGEN RISK, ATT SÅDANA LÄNKAR ELLER ANNAT INNEHÅLL REGLERAS AV SÅDANA TREDJE PARTERS ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICYER OCH ATT FÖRETAGET INTE ÄR ANSVARIGT FÖR SÅDANA TREDJE PARTERS SEKRETESS- ELLER AFFÄRSMETODER ELLER ANDRA POLICYER. DU bör noggrant granska de tillämpliga villkor och policyer som gäller för varje sådan tredje part. FÖRETAGET ÄR INTE ANSVARIGT ELLER ANSVARIG PÅ NÅGOT SÄTT FÖR SÅDAN TREDJE PART, ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPKOMMIT TILL FÖLJD AV DETTA, OCH FÖRETAGET AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN, OCH DU BEFRIAR UTTRYCKLIGEN FÖRETAGET FRÅN, ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA KONTROVERSER, ANSPRÅK, STÄMNINGAR, SKADOR, FÖRLUSTER, SKADOR OCH/ELLER SKADESTÅND, SOM UPPKOMMER FRÅN OCH/ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERADE TILL SÅDAN TREDJE PART, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL TILLGÄNGLIGHET, ANVÄNDARVILLKOR, SEKRETESS, INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, ANNONSERING, AVGIFTER, PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER.

7. Förbjudna användningsområden
Webbplatsen och tjänsterna får inte användas i samband med kommersiella aktiviteter (om inte annat tillåts av företaget för att ansluta användare till tredje part) utan uttryckligt skriftligt tillstånd från företaget. Webbplatsen och tjänsterna får inte användas av någon person eller organisation för att rekrytera till en annan webbplats, värva, annonsera eller kontakta användare i någon form för anställning, kontraktsskrivning eller något annat syfte för ett företag som inte är anslutet till företaget utan uttryckligt skriftligt tillstånd från företaget. Du samtycker till att inte använda tjänsterna och webbplatsen för att kontakta, annonsera, värva eller sälja till någon annan användare utan dennes uttryckliga samtycke, om inte annat är tillåtet enligt dessa villkor.

8. Stöd
Användare kan kontakta företaget när det gäller support för webbplatsen och tjänsterna genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress

9. Ansvarsfriskrivningar
Företaget gör rimliga ansträngningar för att se till att dess teknik håller webbplatsen och tjänsterna säkra och skyddade. Ingen teknik är dock 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter kan vi därför inte garantera att de är absolut säkra. Med undantag för vad som uttryckligen anges här, sker din användning av webbplatsen och tjänsterna enligt ditt eget gottfinnande och på din egen risk. Webbplatsen och tjänsterna tillhandahålls "i befintligt skick" och "i befintligt skick" utan några som helst garantier. Företaget frånsäger sig uttryckligen alla underförstådda eller lagstadgade garantier av något slag i samband med webbplatsen och tjänsterna, inklusive men inte begränsat till garantier om äganderätt, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång i äganderätt, handel eller prestanda. Företaget ger inga råd om riskerna eller lämpligheten av någon handel, transaktion eller engagemang. Företaget tar inget ansvar för någon transaktion eller något engagemang som du gör och du bekräftar att du är ensam ansvarig för bedömningen av dina transaktioner och engagemang. Du ska inte hålla företaget, dess tjänstemän, anställda eller närstående bolag ansvariga för några transaktioner eller åtaganden som du väljer att göra. Inga råd eller information, vare sig muntliga eller skriftliga, som du erhåller från företaget eller dess tjänstemän, anställda eller närstående företag ska skapa någon garanti som inte uttryckligen anges i dessa villkor. Om du väljer att förlita dig på sådan information gör du det enbart på egen risk. Vissa stater eller jurisdiktioner tillåter inte att vissa garantier utesluts. Följaktligen kan det hända att vissa av ovanstående undantag inte gäller för dig.

10. Begränsning av ansvar
Företaget garanterar inte värdet, kvaliteten, kompatibiliteten eller någon annan egenskap hos tredje part, produkter eller annan information som tillhandahålls, konsumeras eller på annat sätt görs tillgänglig (nedan i detta avsnitt: "egenskaperna"). Varje funktion ligger under det exklusiva ansvaret för den tillämpliga tredje parten eller användaren som använder den, beroende på vad som är tillämpligt, eller som använder tjänsterna eller webbplatsen. Företaget åtar sig inte att övervaka sådan efterlevnad och kan vidta åtgärder när bristande efterlevnad upptäcks, vilket ska beslutas enligt företagets eget gottfinnande, enligt beskrivningen i dessa villkor. Du förstår och godkänner att du kan utsättas för innehåll eller annan information som är felaktig, stötande, olämplig för barn eller på annat sätt olämplig för dig.

Företaget är inte ansvarigt för eventuella problem eller tekniska störningar i telefonnätet eller telefonlinjer, datoriserade onlinesystem, servrar eller leverantörer, datorutrustning, mjukvara, fel på e-postmeddelanden på grund av tekniska problem eller trafikstockningar på Internet eller på någon av webbplatserna eller tjänsterna eller en kombination av dessa, inklusive eventuella skador på användare eller på någon persons dator, mobiltelefon eller annan enhet som är relaterad till eller som är resultatet av deltagande eller nedladdning av material i samband med webbplatsen eller tjänsterna. Företaget ska under inga omständigheter vara ansvarigt för tredje parters beteende, inklusive användare, vare sig online eller offline, och operatörer av externa webbplatser.

Under inga omständigheter ska företaget eller någon av dess tjänstemän, direktörer, anställda eller agenter vara ansvariga gentemot dig för indirekta, tillfälliga, särskilda skador, straffskador eller följdskador som uppstår till följd av eller i samband med din användning av webbplatsen eller tjänsterna, oavsett om skadorna är förutsebara eller inte och oavsett om företaget har informerats om möjligheten av sådana skador eller inte. Ovanstående ansvarsbegränsning ska gälla i den utsträckning som lagen tillåter i tillämplig jurisdiktion.

11. Skadestånd
Du kommer att försvara, ersätta och hålla företaget skadeslöst från och mot alla stämningar, förfaranden, påståenden, skador, kostnader, skulder eller utgifter (inklusive rättegångskostnader och rimliga advokatarvoden) som företaget kan drabbas av eller ådra sig i samband med faktiska anspråk, krav, åtgärder eller andra förfaranden från en tredje part som härrör från eller är relaterade till ditt brott mot dessa villkor eller din användning av webbplatsen eller tjänsterna som inte är i enlighet med tillämplig lag.

12. Diverse
Dessa villkor ska regleras av Englands lagar, exklusive dess lagvalsregler och utan hänsyn till FN:s konvention om internationell försäljning av varor. Ditt beteende kan också omfattas av andra lokala, statliga och nationella lagar. Alla tvister som uppstår enligt dessa villkor eller som rör webbplatsen eller tjänsten ska slutligt avgöras av behöriga domstolar i England. Du får inte framföra några krav på grupptalan mot företaget, och genom att använda webbplatsen eller tjänsterna samtycker du till att avstå från din rätt att framföra sådana krav på grupptalan.

Varje grund för talan mot företaget måste väckas inom ett (1) år från det datum då denna grund för talan uppstod. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogenomförbar ska denna bestämmelse ersättas med en verkställbar bestämmelse som närmast uppnår effekten av den ursprungliga bestämmelsen, och de återstående villkoren i dessa villkor ska förbli fullt giltiga och effektiva. Ingenting i dessa villkor skapar något agent-, anställnings-, joint venture- eller partnerskapsförhållande mellan dig och företaget eller gör det möjligt för dig att agera på företagets vägnar. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa villkor utgör dessa villkor hela avtalet mellan företaget och dig om ämnet för dessa villkor.

Alla meddelanden som vi kan vara skyldiga att lämna till dig, antingen enligt lag eller enligt dessa villkor, kan lämnas av företaget till den kontaktinformation som du har angett i din kontoinformation eller på annat sätt, antingen direkt eller indirekt, inklusive via e-post. Du samtycker uttryckligen till att ta emot sådan kommunikation och meddelanden på detta sätt.

Du får inte överlåta några rättigheter enligt detta avtal utan vårt skriftliga förhandsgodkännande. Ingenting i dessa villkor ska tolkas så att det begränsar de åtgärder eller rättsmedel som är tillgängliga för företaget med avseende på förbjuden aktivitet eller beteende. Att inte tillämpa något villkor i dessa villkor utgör inte ett samtycke eller ett avstående, och företaget förbehåller sig rätten att tillämpa ett sådant villkor efter eget gottfinnande. Inget avstående från en överträdelse eller försummelse enligt detta ska anses vara ett avstående från en föregående eller efterföljande överträdelse eller försummelse.